b&b podgoricaПрокат автомобилей в Черногории

Autorsko veče prof. dr Milorada Nikčevića

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica,

četvrtak, 22. septembra 2016. godine,

sa početkom u 19:00 sati

 

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje i Narodna biblioteka Radosav Ljumović Podgorica organizuju

 

 

AUTORSKO VEČE

PROF. DR MILORADA NIKČEVIĆA

 

 

Učestvuju:Nada DRAŠKOVIĆ,

prof. dr Adnan ČIRGIĆ,

dr Vladimir VOJINOVIĆ,

Aleksandar RADOMAN,

Nikola POPOVIĆ  i

prof. dr Milorad NIKČEVIĆ

 

Medijatorka:       Vesna ŠOŠKIĆ

 

Milorad Nikčević, književni istoričar, teoretičar i književnik rođen je 14. januara 1941. godine u Stubici (Pješivci). Osnovnu školu završio je u Bogetićima, a realnu gimnaziju u Nikšiću. Diplomirao je studij slavistike (jugoslavistiku i rusistiku) na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu u Novom Sadu magistrirao je s tezom Stefan Mitrov Ljubiša i Njegoš – uticaji i paralele. Doktorsku disertaciju pod naslovom Crnogorska pripovijetka od 60-ih godina 19. vijeka do Prvog svjetskog rata odbranio je na Filološkome fakultetu u Beogradu i stekao akademski stepen doktora filoloških nauka. Studijski se usavršavao na Državnome univerzitetu „Lomonosov” u Moskvi (1975), na Univerzitetu Kalifornija u Los Anđelesu (1989), potom na zagrebačkome Filozofskom fakultetu (1996) te na Univerzitetu Berkli u San Francisku (2001).

Na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost i Katedri za metodike i metodologiju znanstveno-istraživačkoga rada nastave jezika i književnosti Filozofskoga (bivšeg Pedagoškoga) fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strosmajera u Osijeku radio je kao docent, vanredni profesor, redovni profesor i redovni profesor u trajnom zvanju. Profesor je Fakulteta za crnogorski jezik i književnost od njegova osnivanja.

Utemeljivač je crnogorskog studija (1995) Montenegrina (Crnogorska književnost, Povijest crnogorske kulture i civilizacije) i prvi gostujući profesor toga studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1996).

Za stručni, naučni i pedagoški rad dobio je više priznanja i nagrada. Posebno se ističe zlatni Pečat grada Osijeka 2003. „za izuzetna ostvarenja u području znanosti”. Godine 2014. hrvatski predśednik Ivo Josipović uručio mu je državno odličje reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za „višegodišnje zasluge za kulturu/znanost i približavanje njenih vrijednosti između Republike Hrvatske i Crne Gore“.

Član je Dukljanske akademije nauka i umjetnosti.

Autor je sedamnaest samostalnih i dvije koautorske knjige, od kojih izdvajamo Crnogorska pripovijetka između tradicije i savremenosti (1988), Hrvatski i crnogorski književni obzori (1995), Josip Juraj Strossmayer i Nikola I Petrović Njegoš u korespondenciji i dokumentima (2009), Crnogorske filološke teme (2010), Njegoš i Ljubiša – uticaji i paralele (2011), Istorija crnogorske književnosti, tom III (2012) i dr.